KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz;

Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak üyelerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
 • Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olması,
  Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel veri işleme faaliyetlerini, kişisel verilerin korunması mevzuatına, genel güven ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yerine getirmektedir.

 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması
  Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel verileri gerçeğe uygun şekilde işler ve işlenen kişisel verilerin doğruluklarını periyodik olarak kontrol ederek güncel bir şekilde işlenmesini sağlar.

 • Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi
  Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle toplar ve yürütmekte oldukları faaliyetlerle ilgili olarak, makul çerçevede ve gerekli olduğu ölçüde işler.

 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
  Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır. Bu çerçevede, veri işleme faaliyetinin en aza indirilmesi esastır.

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
  Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır. Süre bittiğinde, verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVKK kapsamında sayılan istisnalar dışında, Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ancak veri sahiplerinin açık rızasını alarak kişisel verileri işlemektedir. KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizi işleyebilir;
 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve/veya diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz/akdettiğimiz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve hürriyetlere zarar vermemek kaydıyla, Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kişisel veri işleme amaçları;
 • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerin icrası ve bu kişilerin/kurumların ticari güvenliğinin sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Çalışanlar ve çalışan adayları bakımından insan kaynakları politikalarının icrası ve takibi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
 • Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hukuk işlerinin icrası ve takibi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibidir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İşbu Politika ile veri sahiplerinin kişisel verileri aşağıda sıralanan kategorilere aktarılabilir;
 • Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, İş birliği yaptığı anlaşmalı kuruluşlar (iş ortaklarımız),
 • Banka ve sigorta şirketleri,
 • Özel/kamu denetim kuruluşları,
 • ARCAN DANIŞMANLIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. nin pay sahibi olduğu iştirakler,
 • Kargo şirketleri,
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile gerekli eğitim hizmetleri sağlayan kurum ve kuruluşlar,
 • Hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlar

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., veri sahiplerinin kişisel verilerini elektronik ve fiziki ortamlarda gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirleri alarak saklamaktadır. Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kişisel verileri saklama süresi ilgili mevzuatta belirlenen süreler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu sürelerin dolmasına rağmen Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birisinin bulunmasını sağlayacak veri işleme amaçlarının varlığı halinde bireylerin kişisel verileri işlenmeye ve saklanmaya devam edilecektir. Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığını ortadan kaldıracak kişisel veri işleme amaçlarının sona ermesi halinde Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kişisel veriler imha edilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE HAKLARI

KVKK kapsamında, Maslak Mah. AOS 55.Sok.B Blok N.4/542 Sarıyer, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. veri sorumlusudur. Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmekte olup, yine yukarıdaki düzenlemeler uyarınca aktarılabilmektedir.

Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, internet sitesi, e-mail, telefon, sözleşmeler, yazılı form/tutanak vb. araçlarla kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü veya yazılı ortamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanmaktadır. Kişisel veri sahiplerinin KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki hakları aşağıdadır;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK 11/1. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir.
Yukarıda belirtilen haklara ilişkin talepler, Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. “Maslak Mah. AOS 55.Sok.B Blok N.4/542 Sarıyer İstanbul” adresine yazılı olarak iletilebilir. Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.

Diğer yandan ise KVKK’nın 28. maddesi gereği aşağıda yazılı durumlar nezdinde Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır;
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  Bununla beraber, KVKK’nın amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10., zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz;
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ş; KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekte, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemekte ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda;
 • Virüs koruma sistemleri ve ağ güvenliğini içeren yazılımlar kullanılmaktadır.
 • Log kayıtları tutulmaktadır.
 • Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden güncel antivirüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde işlenmekte olan kişisel verilere erişim yetkisi, belirli çalışanlar ile sınırlandırılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

KVKK’nın 7. maddesi ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca; ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

GENEL HUSUSLAR

Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. yukarıdaki politikada istediği zaman değişiklik yapabilir.

İşbu bilgilendirme metni Kanun'un 10. maddesi kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünün gereği için hazırlanmıştır.